“Allarme Lingua” ĉe  tutmonda kongreso de  esperantistaj ĵurnalistoj

Interveno de Giorgio Bronzetti, direktoro de la agentejo Disvastigo

 

Okaze de  tutmonda kongreso de  esperantistaj ĵurnalistoj, kiu de la 26-a ĝis la 30-a de majo kunvenigis en Vilno pli ol 200 delegitoj el 37 landoj, Giorgio Bronzetti, direktoro de  agentejo Disvastigo de Chieti, specialiĝinta pri problemoj de internacia lingva komunikado, prelegis, en la salonego de la subskribo de la konstitucio de la litova Parlamento, pri la produktado kaj la faritaj agadoj dum tiuj ĉi jaroj fare de la agentejo. La direktoro de Disvastigo estis invitita al la kongreso de la adv-o Povilas Jegorovas de Kaŭno, tre eminenta figuro de  monda esperantistaro kaj granda aprezanto de la agado farita de la agentejo de Chieti kiun li dezirus pli reprezentota dum la venonta kunveno.

La laboroj, sekvitaj kun granda atento de la nacia gazetaro de Litovo, okazis en la salonoj de la urbodomo de Vilno kaj de la litova Parlamento, kie la kongresanoj estis akceptitaj kun granda gastameco de la Prezidanto de la Parlamento Cestolovas Jursenas kaj kie alternis altvaloraj ĵurnalistoj kiel la litovo Andrys Antanaitis, tre konata en sia patrujo, kaj la polo Roman Dobrzynski, la famulo pri interlingvistiko de Berlino Detlev Blande, la irano Manduhi, la ĉino Zhengming, kaj ankaŭ multaj redaktoroj de esperantaj revuoj kiel la polino Barbara Pietrzak, la ruso Aleksander Korjenkov, la slovako Stano Marcek, la germano Alfred Schubert, nur por citi kelkajn el la almenaŭ 50 prelegantoj.

 

Krom montri kaj komentarii la plej suksesplenajn artikolojn de Disvastigo, - multaj el ili ricevis grandan aprecadon de la ĉeestantoj - , Bronzetti prezentis mallonge la komitaton por la defendo de la lingvoj kaj kulturoj Allarme Lingua, strikte ligita al Disvastigo kiu dissendas ties komunikaĵojn, kiel ilo por arigi la homojn sentemajn pri defalo de la lingvoj kaj de la kulturoj en la nomo de komunikado pli civila kaj respektoplena al la gepatraj lingvoj.

p style=tutmonda kongreso de; color: blue Allarm Sprache am Weltkongress der Esperanto-Journalisten Beitrag Giorgio Bronzettis, des Direktors der Agentur Disvastigo Beim Weltkongress der Esperanto-Jourrnalisten, der vom 26. bis zum 30. Mai in Vilnius mehr als 200 Delegierten aus 37 L?ndern versammelt hatte, machte Georg Bronzetti, der Direktor der Agentur Disvastigo von Chieti, spezialisiert in den Fragen der internationalen Sprachenkommunikation, eine Vorlesung, im Saal der Unterschrift der Konstitution des lituanischen Parlaments, ?ber die Arbeiten und die vollbrachten T?tigkeiten der Agentur in all diesen Jahren. Der Direktor des Disvastigo war zum Kongress vom Advokaten Povilas Jegorovas von Kaunas, einer eminenten Figur des Esperantismo in der ganzen Welt und gro?em Sch?tzer der T?tigkeit der Agentur von Chieti, eingeladen worden. Er w?nschte sich, dass die Agentur Disvastigo beim kommenden Treffen besser repr?sentiert werde. Die Arbeiten, die mit gro?er Aufmerksamkeit von der nationalen Presse Lituaniens verfolgt wurden, fanden in den S?len des Rathauses von Vilnius und des lituanischen Parlaments statt, wo die Kongressteilnehmer mit gro?er Herzlichkeit vom Parlamentspr?sidenten Cestolovas Jursenas empfangen worden waren und wo sich Journalisten von hohem Wert wie der Lituaner Andrys Antanaitis, sehr bekannt in seiner Heimat, und der Pole Roman Dobrzynski, der Interlinguist aus Berlin Detlev Blande, der Iraner Manduhi, der Chinese Zhengming, und auch viele Redaktoren von Esperanto-Zeitschriften wie die Polin Barbara Pietrzak, der Russe Aleksander Korjenkov, der Slowake Stano Marcek, der Deutsche Alfred Schubert einander abl?sten, nur um einige der wenigstens 50 Vortragenden zu nennen. Au?er dem Zeigen und Kommentieren der erfolgreichsten Artikel des Disvastigo – viele von ihnen hatten von Seiten der Anwesenden eine gro?en Bewertung erfahren – stellte Bronzetti kurz das Komitee f?r die Verteidigung der Sprachen und der Kulturen Allarme Lingua vor, das mit dem Disvastigo eng verbunden ist und dessen Mitteilungen verbreitet, wie ein Instrument das die Leute, die sich um das Verfallen der Sprachen und der Kulturen Sorgen machen, im Namen einer zivileren und gegen den Muttersprachen respektvolleren Kommunikation vereinigt.